MU goodbye to Stephen Nov 15

The Mothers; Union said goodbye to Stephen at their meeting in November 2015.